Ludzkość jest wstrząsana kryzysami egzystencjalnymi. Żaden obszar życia nie został oszczędzony. Czy to ekonomiczny, finansowy, polityczny, etyczny, medyczny, czy jakkolwiek chcesz to nazwać: wygląda to tak, jakby żaden kamień nie miał pozostać.

Wspieraj RUCH OBRONY POLAKÓW

[Tekst transkrypcji zachowany w tłumaczeniu automatycznym zgodnie ze stroną źródłową -AC]

https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2024/03/28466/Agenda203017CelowDACYAIw322ADs_360p.webm

agenda2030

https://ekspedyt.org/2024/03/16/agenda-2030-17-celow-dlugotrwalego-zniszczenia/

Ludzkość jest wstrząsana kryzysami egzystencjalnymi. Żaden obszar życia nie został oszczędzony. Czy to ekonomiczny, finansowy, polityczny, etyczny, medyczny, czy jakkolwiek chcesz to nazwać: wygląda to tak, jakby żaden kamień nie miał pozostać.
Ale jak to się dzieje? Co, a raczej kto za tym stoi? Jeśli nie chcesz utonąć w stale rosnących falach, konieczne jest spojrzenie śledcze i konsekwentne myślenie. Poniższy 30-minutowy film dokumentalny szwajcarskiej organizacji WIR rzuca światło na ten dramatycznie narastający chaos:
Najgorsi przestępcy wkradli się na stanowiska kierownicze we wszystkich obszarach naszej społeczności i organizują swoją Jedną Światową Agendę 2030, która gardzi ludźmi i zniewala narody.

Film dokumentalny o kłamstwie klimatycznym. https://wolnemedia.net/klamstwo-klimatyczne/

UN-AGENDA 2030
Agenda 2030, która została ogłoszona na szczycie ONZ w Nowym Jorku w 2015 roku, jest globalnym traktatem dotyczącym przyszłości, do którego mają się podporządkować rządy krajowe.
Agenda ta obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju, które tylko na pierwszy rzut oka wyglądają dobrze. Jeśli przyjrzeć się im bliżej, to wciąż powraca się do tych samych graczy, którzy w rzeczywistości chcą jedynie pełnej kontroli nad zasobami Ziemi – jednego scentralizowanego rządu światowego, a tym samym zniewolenia wszystkich ludzi. Aby wywierać wpływ na wszystkie obszary życia i struktury, cele te są promowane nie tylko przez samą Organizację Narodów Zjednoczonych, ale także przez wpływowych partnerów, takich jak Światowe Forum Ekonomiczne i jego Wielki Reset. Od ponad 50 lat WEF łączy ze sobą najbardziej wpływowych ludzi ze świata polityki, biznesu, nauki, mediów, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, kultury i kościołów oraz kontaktuje ich z najbogatszymi ludźmi świata. Od ponad 30 lat szkoli również światową elitę korporacyjną i polityczną. Czy to Bill Gates, Jeff Bezos, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Viktor Orban czy Władimir Putin. Wszyscy oni przeszli przez szkołę WEF jako młodzi globalni liderzy.

Nic więc dziwnego, że założyciel forum, niemiecki profesor Klaus Schwab, jest uważany za jedną z najbardziej wpływowych osobowości naszych czasów.

Agenda ONZ 2030 –
17-punktowy program panowania nad światem i zniewolenia wszystkich ludzi

1. Walka z ubóstwem we wszystkich jego formach
Całe narody i ich gospodarki są celowo niszczone i uzależniane od rządów, aby doprowadzić ofiary do połączenia cyfrowego socjalizmu i komunizmu. Celem jest scentralizowanie wszystkich wartości majątku i zasobów, zapisanie ich cyfrowo i dystrybucja lub udostępnienie ich tylko pod pewnymi warunkami. Ale aby tak się stało, ludzie muszą być gotowi całkowicie podporządkować się cyfrowemu kompleksowi przemysłowemu.

2. Położyć kres głodowi, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

Rolnictwo ma zostać zniszczone. Ponieważ rolnicy zostali uzależnieni od dotacji, globaliści mają teraz łatwą grę. Ciągle tworzone są nowe wymagania, których rolnicy nie są w stanie spełnić, nie pozostawiając im żadnych możliwości zarządzania swoimi gospodarstwami.
W rezultacie coraz więcej gospodarstw znika.

Celem jest przejęcie całego sektora rolnego danego kraju przez ogromne międzynarodowe korporacje i inwestorów. Mogą one uciekać się do inżynierii genetycznej i innych szkodliwych metod, produkować tylko gorszą żywność lub po prostu pozostawić ziemię odłogiem, aby spowodować niedobór żywności. Ktokolwiek ma władzę nad żywnością, kontroluje ludzkość.

3. Zapewnienie zdrowego życia wszystkim ludziom w każdym wieku i promowanie ich dobrobytu
Nacisk kładziony jest na cyfryzację i centralizację wszystkich standardów medycznych przez WHO. Światowa Organizacja Zdrowia może narzucać środki medyczne całemu światu pod groźbą grzywien i sankcji. W tym celu odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju środki medyczne zostaje zdjęta z rządów krajowych. WHO wykorzysta tak zwany traktat pandemiczny do decydowania na całym świecie, kiedy i gdzie zostaną zarządzone obowiązkowe środki, takie jak maski, szczepienia, testy, blokady i kwarantanna. Ponadto wszystkie dane dotyczące zdrowia mają być przechowywane w międzynarodowej bazie danych i powiązane z cyfrową tożsamością wszystkich obywateli. Branża opieki zdrowotnej ma zostać ustandaryzowana na całym świecie.

Wszystkie opinie i wyniki badań w medycynie, które odbiegają od WHO, będą systematycznie tłumione, prześladowane i karane. Metody medycyny naturalnej mają zostać zakazane w sektorze opieki zdrowotnej i zastąpione programami edukacyjnymi, produktami i usługami przemysłu farmaceutycznego i chemicznego. Zdrowie ludzi będzie wtedy całkowicie w rękach WHO, ponieważ będzie ona mogła interweniować w celu regulowania zachowań niezgodnych z przepisami poprzez otwarcie dostępne dane zdrowotne. Może to prowadzić do odmowy dostępu do żywności i niezbędnych leków.

4. Zapewnienie włączającej, sprawiedliwej i wysokiej jakości edukacji oraz promowanie możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich

Globalna harmonizacja systemów edukacji i standaryzacja propagandy w celu zapewnienia takiej samej głębokiej indywidualizacji dzieci i młodzieży na całym świecie.
W tym celu powinna istnieć wspólna podstawa edukacji.
Innymi słowy, rozporządzenie z obowiązkową treścią ideologiczną, która ma zostać zaprogramowana wszystkim ludziom.
Prowadzi to do totalitarnej reedukacji w rozumieniu elit, w której nie powinno być już żadnych kulturowo określonych wartości.
Ideologie genderowe, takie jak LGBTQ, terroryzm klimatyczny i rzekome zdrowie poprzez spożycie chemikaliów farmaceutycznych, mają być wykorzystywane do skuteczniejszego dzielenia ludzi oraz kontrolowania ich i zarządzania nimi pod przykrywką nowego rządu światowego, sądu światowego, światowej policji, banku światowego, światowej organizacji zdrowia i cyfrowej waluty światowej.

5. Umożliwienie wszystkim kobietom i dziewczętom równych szans i samostanowienia poprzez równość płci
Różnorodność płci i LGBTQ powinny sprawić, że wszystkie sztucznie stworzone anomalie, w tym tendencje pedofilskie, staną się normalne, nie tylko w celu osiągnięcia tradycyjnej rodziny, a tym samym rozwiązania i dezintegracji narodów, ale także w celu stworzenia większego podziału i konfliktu międzyludzkiego.
W ten sposób kobiety mogą być jeszcze skuteczniej wykorzystywane do pracy najemnej przez globalne korporacje, podczas gdy dzieci mogą być kształcone przez państwo w całodziennych instytucjach, a tym samym ideologicznie indoktrynowane znacznie wcześniej.
Niszcząc więzi rodzinne, państwo cyfrowe ma zająć centralne miejsce, zapewniając żywność i mieszkanie pod pewnymi warunkami, a tym samym zastępując rolę rodziny.

6. Zapewnienie dostępności i zrównoważonego zarządzania wodą i urządzeniami sanitarnymi dla wszystkich

Zasoby wodne mają być zarządzane w sposób scentralizowany.
Państwa są zmuszone do prywatyzacji swojej infrastruktury wodnej i uzależnienia się od korporacji, które mogą następnie sprzedawać wodę ludziom po zawyżonych cenach.
Suwerenność nad wodą oznacza również, że zdrowie ludzi jest całkowicie w ich rękach. W wielu miejscach woda z kranu jest już doprawiona chemikaliami, takimi jak fluor.
Można to rozszerzyć, co może prowadzić do wielu przewlekłych objawów choroby i zatrucia, co byłoby na rękę przemysłowi farmaceutycznemu, ponieważ pozwoliłoby im sprzedawać z zyskiem substancje tłumiące objawy. Ponieważ będą oni przypisywać sztucznie wywołany niedobór wody zmianom klimatycznym spowodowanym przez człowieka, podejmą również działania mające na celu zminimalizowanie zużycia wody, zwłaszcza w sektorze sanitarnym. Umożliwi to również zakazanie konwencjonalnych toalet i zastąpienie ich wersjami, które mogą być obsługiwane bez wody.
Ten, kto ma władzę nad wodą, ostatecznie kontroluje, kto może z niej korzystać, w jakim zakresie i w jakim celu, racjonując ją.

7. Zapewnić wszystkim dostęp do przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii

Często niedojrzałe, tak zwane odnawialne źródła energii mają być dotowane z pieniędzy podatników z powodów ideologicznych, co spowoduje niezmierny wzrost cen energii elektrycznej. Zmusi to ludzi do finansowania rozwoju, który doprowadzi ich do coraz większego ubóstwa, a tym samym do uzależnienia od państwa.
Ludzie będą zmuszeni do korzystania z nowych technologii wytwarzania energii i ich instalowania.
Ponieważ jest to bardzo kosztowne, ludzie będą musieli polegać na pożyczkach, a tym samym uzależnić się od monopolistycznego systemu finansowego lub sprzedać swoje nieruchomości poniżej ich wartości tym samym globalistycznym strukturom i przenieść się do 15-minutowych miast.
Całe sektory gospodarki upadną, a małe przedsiębiorstwa i firmy rodzinne znikną ze sceny. W ten sposób dominacja rynkowa dużych korporacji może zostać jeszcze bardziej rozszerzona. Wszystkie kanały dostaw energii mają zostać zdigitalizowane, aby móc analizować zużycie wszystkich gospodarstw domowych w czasie rzeczywistym. Inteligentne liczniki, termometry IOT i inne sieciowe urządzenia pomiarowe powinny umożliwić monitorowanie i karanie całych gospodarstw domowych, jeśli rząd lub sztuczna inteligencja tak zarządzi.
W ten sposób energia może być racjonowana lub całkowicie wyłączana na odległość. Niedobór nie tylko doprowadzi do gigantycznych zysków dla firm energetycznych, ale także sprawi, że ludzie będą stale podatni na szantaż i kontrolę. Jeśli firmy technologiczne i rządy będą nadal rozszerzać swoją władzę i wpływy, przerwy w dostawach energii i racjonowanie staną się częścią codziennego życia.

8. Promowanie trwałego, szeroko zakrojonego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich

Skutki uboczne kampanii szczepień spowodują niedobory siły roboczej. Bogatsze kraje będą uciekać się do wykwalifikowanych pracowników z zagranicy, o ile będą oni nadal potrzebni, a tym samym napędzać migrację zarobkową. Będzie to miało negatywny wpływ na kraje pochodzenia tych migrantów, ponieważ ich kraje zostaną osłabione przez brak wykwalifikowanej siły roboczej i pozostawione samym sobie.

Gdy duża część tak zwanych wykwalifikowanych pracowników wyemigruje, a kraj pochodzenia migrantów grozi rozpadem, globalna elita zacznie plądrować i wyprzedawać osłabione kraje. Jednak migracja zarobkowa może być również wykorzystana jako pretekst do zniszczenia gospodarki kraju docelowego.
Wystarczy zaimportować wystarczającą liczbę niewykwalifikowanych pracowników, aby wyrządzić jak najwięcej szkód poprzez brak wiedzy specjalistycznej, ponieważ odpowiednie standardy jakości lub procedury nie zostały opanowane.

Aby sprowokować niepokoje, wystarczy zalać kraj imigrantami zarobkowymi.
Doprowadzi to do konfliktów między miejscową ludnością a migrantami, co doprowadzi do wojen domowych i destabilizacji kraju. Sztucznie stworzona nadwyżka siły roboczej będzie wykorzystywana przez duże korporacje do dyktowania warunków pracy. W ten sposób ludzie mogą być jeszcze skuteczniej wykorzystywani za zgodą rządu.

Liberalne wartości i ludzka godność odejdą wówczas w przeszłość.
Gdy lokalne małe i średnie przedsiębiorstwa będą systematycznie niszczone, a duża część populacji stanie się bezrobotna, ofiarom można łatwo narzucić częściowo socjalistyczną i komunistyczną strukturę.
W ten sposób mieszkania, energia lub żywność mogą być uzależnione od posłuszeństwa lub budżetu CO2.

9. Zbudować odporną infrastrukturę, promować szeroko zakrojoną i zrównoważoną industrializację oraz wspierać innowacje.

Wszystkie narody powinny być równe. Spowoduje to obniżenie poziomu bardziej rozwiniętych narodów, tak że wszystkie narody zostaną doprowadzone do bezprecedensowego ubóstwa. Dobrobyt ludności pracującej zostanie zniszczony przez pełzające wywłaszczenie. Jednocześnie zyski globalnej klasy rządzącej wzrosną niepomiernie. Cała gospodarka i wszystkie zasoby będą scentralizowane i monitorowane poprzez wprowadzenie instancji zarządzania i kontroli, takich jak tożsamość cyfrowa, budżety CO2 i waluty cyfrowe. Wszystkie władze, urzędy, policja i sądy zostaną przejęte przez sztuczną inteligencję i cyfrowo zautomatyzowane procesy. Gospodarki narodowe są niszczone na rzecz dużych międzynarodowych korporacji działających zgodnie z komunistyczną strategią długoterminową.
Automatyzacja i robotyka doprowadzą ludzi do bezrobocia, a tym samym do uzależnienia od rządów i doprowadzą do zniesienia własności prywatnej oraz do restrykcyjnych praw użytkowania i własności w zależności od budżetu CO2 i walut cyfrowych. Istniejące miejsca pracy i szkoły zostaną przeniesione do wirtualnej rzeczywistości. Dostęp do fizycznych budynków lub 15-minutowych stref zostanie uzależniony od cyfrowych systemów dostępu i identyfikacji.
Przestrzeń życiowa zostanie przeniesiona do zdigitalizowanych i w pełni monitorowanych modułowych, 15-minutowych miast i giga-miast w stylu chińskim, w których ludzie nie będą już mogli swobodnie się poruszać ze względu na ograniczenie emisji CO2, dzięki czemu będziemy mogli mówić raczej o więzieniach pod gołym niebem niż o przestrzeni życiowej.

10. Zmniejszenie nierówności wewnątrz i między krajami
Celem jest zniszczenie wszelkiej niezależności gospodarczej i finansowej poprzez zniszczenie przemysłu intensywnie wykorzystującego węgiel, zniesienie gotówki i wyeliminowanie wszystkich struktur, które nie są zgodne z programem Światowego Forum Ekonomicznego i ONZ. Indywidualny dochód podstawowy z odpowiednimi instancjami kontrolnymi za pośrednictwem kont CO2 i walut cyfrowych będzie mógł bezpośrednio wpływać na konsumpcję lub jej zapobiegać. Grupy etniczne zostaną wymieszane w celu wyeliminowania wszelkiej indywidualności kulturowej i religijnej.
W tym celu promowane będą wielokulturowe partnerstwa. Podsycanie konfliktów kulturowych i religijnych prowadzi do ekstremalnych sytuacji, które tworzą podstawę do dalszego ograniczania wolności przez rząd. Systemy edukacji, finansów i zdrowia są centralizowane i dostosowywane. Światowa religia i światowa kultura są również wprowadzane pod pozorem pokoju i międzynarodowego zrozumienia. Konkurencja gospodarcza jest kryminalizowana, a własność prywatna jest nacjonalizowana w celu wyrównania szans.
Uprawnienia do zasobów są rozdzielane zgodnie z wytycznymi nowego rządu światowego.

11. Uczynić miasta i osiedla integracyjnymi, bezpiecznymi, odpornymi i zrównoważonymi

Konflikty celowo tworzone i prowokowane przez masową migrację zarobkową nie tylko napędzą bezrobocie i związaną z nim konkurencję, ale także zwiększą przestępczość do bezprecedensowego poziomu. Protesty społeczne i warunki przypominające wojnę domową posłużą jako podstawa do dalszego ograniczania podstawowych praw ludzi i swobody przemieszczania się na poziomie lokalnym oraz trzymania ich w więzieniach w ich 15-minutowych miastach. Swoboda przemieszczania się przestanie istnieć. Zostanie ona uzależniona od budżetu CO2 i pozwoli ludziom pozostać tylko w niektórych częściach miasta w celu ochrony klimatu i zapewnienia bezpieczeństwa danej strefy. Miasta i osiedla zostaną przekształcone w 15-minutowe gigamiasta z radykalną cyfryzacją i nadzorem. Mieszkańcy będą monitorowani przez całą dobę w czasie rzeczywistym i karani grzywnami, ograniczeniami budżetu węglowego lub więzieniem za naruszenia. Wszystkie świadczenia pieniężne będą wydawane wyłącznie w formie cyfrowej, ale tylko osobom, które zaakceptują nowy system i dostosują swoje zachowanie do agendy.

Monopole władzy zostaną radykalnie rozszerzone i wyposażone w specjalne prawa do interweniowania w każdej dziedzinie życia, jeśli agenda zostanie naruszona. Oznacza to, że każdy obywatel, który krytykuje rząd, może zostać aresztowany na czas nieokreślony, a nawet zabity bez procesu lub oskarżenia. Brutalne ataki terrorystyczne i naloty policyjne są inscenizowane w celu zastraszenia krytyków, uciszenia ich i uniemożliwienia im działania.

Zanim sytuacja ulegnie całkowitej eskalacji, ludzie zostaną rozbrojeni, a przepisy dotyczące broni zostaną dostosowane do takiego stopnia, że ofiary nie będą miały szansy na obronę przed totalitarną agendą. Państwo wprowadzi nowe ustawy wywłaszczeniowe, aby móc dowolnie konfiskować własność. W pierwszej fazie wywłaszczenia ludzie będą szantażowani do przeprowadzenia wszelkiego rodzaju prac remontowych w swoich domach, aby osiągnąć cele klimatyczne.
Jeśli nie zastosują się do żądań władz i odmówią, sprzedaży, wynajęcia mieszkań w tych nieruchomościach mieszkalnych zostaną uznane za przestępstwo i zakazane w drugiej fazie wywłaszczenia. Miliony ludzi stracą swoje domy i ziemię, żyjąc w zależności od państwa i nie mając już żadnej alternatywy dla 15-minutowych miast.

12. Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

Budżety CO2 będą oparte na systemie punktów kredytu społecznego w modelu chińskim, w którym każda osoba może zostać indywidualnie ukarana lub nagrodzona za swoją konsumpcję lub zachowanie. Tożsamość cyfrowa zostanie wprowadzona na całym świecie.
Będzie ona wymagana jako podstawa do wydawania portfeli cyfrowych. Ponadto, w miarę postępów agendy, wszczepialne tożsamości cyfrowe będą wydawane każdej osobie zaraz po jej urodzeniu. Wszystkie wcześniej wydane dokumenty, takie jak prawa jazdy, dowody osobiste, paszporty, akty urodzenia, wpisy do ksiąg wieczystych, rejestry pacjentów, patenty i numery podatkowe zostaną połączone jako cyfrowy zapis danych dla tożsamości cyfrowej.
Globalna instancja inteligentnego kontraktu cyfrowego zostanie utworzona na podstawie sztucznej inteligencji, która reguluje wszystkie prawa żywieniowe, użytkowania, zdrowia, przemieszczania się i tymczasowej własności.

Określa to, kto jest upoważniony do posiadania lub używania czegoś tymczasowo i przez jak długi czas. Przydział praw do mobilności, które określają, czy i jakimi pojazdami oraz w jakim promieniu ludzie mogą podróżować. Reguluje również, co wolno im jeść i jakie substancje należy im wstrzykiwać. Uniwersalna jednostka monetarna, cyfrowa waluta światowa oparta na cyfrowej walucie banku centralnego, staje się jedynym środkiem płatniczym. Gwarantuje ona przede wszystkim nieograniczone transakcje między rządami, bankami i korporacjami.

Z drugiej strony środki posiadaczy dochodu podstawowego będą powiązane z warunkami i będą stale dostosowywane w zależności od posłuszeństwa systemu.
Cyfrowe środki płatnicze będą miały datę ważności i będą programowalne. Każdy będzie mógł być kontrolowany za pośrednictwem punktów CO2, a Organizacja Narodów Zjednoczonych będzie mogła decydować, na co można wydać cyfrowe pieniądze. Podległe ONZ organy podatkowe i monitorujące, organy ds. zdrowia, lekarze i szpitale oraz inne instytucje będą miały w czasie rzeczywistym częściowo zautomatyzowany dostęp do wszystkich danych, aby interweniować w zachowania konsumenckie wszystkich ludzi za pomocą zakazów i kar. Przydział szczepień, leków i innych środków medycznych będzie powiązany z portfelem, tak aby w razie potrzeby można było nakładać automatyczne nagrody i kary.

Wszystkie pojazdy będą nadzorowane w czasie rzeczywistym. Kierowcy będą ostrzegani w pierwszej fazie, jeśli nie będą przestrzegać stref i zakresów dozwolonych dla pojazdu, i karani unieruchomieniem pojazdu za drugie wykroczenie. Wszystkie produkty i usługi, a także sposób, w jaki żyjemy, mają swój odcisk CO2. Będzie to analizowane cyfrowo i nagradzane lub karane punktami, co będzie miało również wpływ na dochód podstawowy. Firmy będą mogły być kontrolowane, więc nie będą mogły wytwarzać określonych produktów lub oferować określonych usług, jeśli naruszą cele klimatyczne.

Aby ułatwić nadchodzące wywłaszczenie, wprowadzony zostanie obowiązek rejestracji i weryfikacji metali szlachetnych i wszelkiego rodzaju wartości. Osoby, które posiadają złoto i srebro i nie zarejestrowały go, nie będą mogły sprzedać go oficjalnym organom, ponieważ legalne będzie jedynie kupowanie zarejestrowanego stanu.

Wywłaszczenie ziemi pod budowę farm wiatrowych, słonecznych lub innych systemów regeneracyjnych będzie możliwe bez żadnych problemów na podstawie celów klimatycznych. Osoby, których nie stać na dostosowanie swoich domów do najnowszych standardów klimatycznych, nie będą mogły ich wynajmować, sprzedawać ani w nich mieszkać. W przypadku nieprzestrzegania przepisów, ofiary będą narażone na ryzyko, że ich saldo dodatnie CBDC spadnie tak nisko, że nie będą nawet w stanie pozwolić sobie na jedzenie. Koncepcja czysto użytkowych budynków, w których ludzie śpią, jedzą, pracują lub są zabawiani, służy dalszej izolacji ludzi od siebie nawzajem.

Rodzina ma zostać podzielona i oddzielona tak bardzo, jak to możliwe, aby ułatwić kontrolowanie każdego.
Podczas gdy zwykli obywatele zostaną wywłaszczeni i pozbawieni wszystkich swoich wolności, elita będzie nadal rządzić bez ograniczeń i cieszyć się wszystkimi wygodami.

13. Podjęcie natychmiastowych działań w celu zwalczania zmian klimatycznych i ich skutków

Pseudonaukowa religia rzekomych zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka i związane z nią sianie paniki ma na celu umożliwienie globalnej synchronizacji i przejęcia władzy przez elity i kulty czasów ostatecznych. Jest to wywłaszczenie i racjonowanie wszystkich światowych zasobów, które ma zostać wymuszone na ludzkości przez totalitarną społeczno-komunistyczną eko-dyktaturę przy użyciu manipulacji, przemocy i szantażu. Aby całkowicie zaburzyć równowagę naturalnych procesów przyrody, atmosfera jest celowo zanieczyszczana toksycznymi chemikaliami. Pestycydy, herbicydy i fungicydy są coraz częściej stosowane pod pretekstem niedoborów żywności.

W tym celu naturalna żywność jest utożsamiana ze sztucznymi paszami, a wymóg etykietowania genetycznie modyfikowanej żywności zostaje zniesiony.
Odbywa się to pod przykrywką Codex Alimentarius, Światowej Organizacji Zdrowia oraz Organizacji Żywności i Rolnictwa. Żywność pochodzenia roślinnego bądzie modyfikowana do tego stopnia, że nie bądzie zawierać już niezbędnych składników i musi być dostarczana z zewnątrz za pośrednictwem suplementów, aby jeszcze bardziej wzmocnić zależność od przemysłu farmaceutycznego.

Powstanie dwupoziomowy system żywności w zależności od budżetu CO2 i kontroli konsumpcji za pomocą cyfrowej waluty. Substancje psychoaktywne będą przetwarzane jako żywność lub podawane jako szczepionki w celu silniejszego wpływania i kontrolowania ludzkich myśli i działań. Rośliny lecznicze, które mogą promować nasze zdrowie lub łagodzić cierpienie chorych ludzi, a obecnie nadal konkurują z produktami przemysłu farmaceutycznego, zostaną zakazane, a ich stosowanie zostanie uznane za przestępstwo.
Cała żywność, energia, woda i produkty codziennego użytku, w tym mobilność, otrzymają ślad CO2, który zostanie cyfrowo zarejestrowany i przypisany do cyfrowej tożsamości narzuconej przez państwo.

Aby osiągnąć nieosiągalne cele klimatyczne, prywatny transport zostanie zniesiony i zastąpiony autonomicznymi pojazdami, które będą dostępne wyłącznie w modelu wynajmu lub subskrypcji z odpowiednim stanem punktów CO2. Jest to reklamowane jako bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska, ale służy jedynie ograniczeniu swobody przemieszczania się i całkowitej kontroli.
Krytycy i ruchy opozycyjne, które nie wierzą w niehumanitarne zmiany klimatu lub kwestionują 17 celów Agendy ONZ 2030, są prześladowane i uciszane.

14. Ochrona i zrównoważone wykorzystanie oceanów, mórz i zasobów morskich na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wody i ich zasoby będą centralnie rejestrowane i zarządzane, a dostęp do nich będzie ograniczony tylko do wybranych korporacji. Żegluga, a zatem prywatne i komercyjne wykorzystanie mórz, jezior śródlądowych i rzek, będzie dalej ograniczane i dozwolone tylko pod pewnymi warunkami, na które mali rybacy rzadko będą mogli sobie pozwolić. Jednak duże korporacje nadal będą mogły łowić ryby, ponieważ otrzymają niezbędny kapitał w postaci dotacji na dostosowanie się do nowych standardów, takich jak cyfryzacja kwot połowowych lub przejście na napęd elektryczny.
Sprawia to, że rybołówstwo staje się mniej atrakcyjne, podaż jest ograniczona, a kilku dużych posiadaczy licencji otrzymuje ogromne zyski. Z drugiej strony doprowadzi to do jeszcze większego ubóstwa w krajach Trzeciego Świata i masowej migracji, co z kolei zdestabilizuje bogatsze kraje.
Ponadto zakwaszenie oceanów jest potęgowane przez przemysł chemiczny, co może prowadzić do nieobliczalnych konsekwencji, w tym śmierci ryb.

15. Ochrona, przywracanie i promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, zrównoważone zarządzanie lasami, zwalczanie pustynnienia, zakończenie i odwrócenie degradacji gruntów oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej.

Wszystkie obszary lądowe i zasoby zostaną zarejestrowane cyfrowo.
Strefy środowiskowe i ochronne zostaną rozszerzone, aby wprowadzić ludzi do 15-minutowych miast. Grunty rolne będą centralnie zarządzane i kontrolowane, tak aby zakazy ich użytkowania mogły zostać nałożone w dowolnym momencie, uniemożliwiając rolnikom uprawę żywności. Spowoduje to sztuczne niedobory żywności.

Handlowcy będą musieli uzyskać odpowiednie licencje. Korzystanie z obszarów naturalnych, takich jak lasy, parki, góry, łąki, tereny podmokłe i suche, będzie dozwolone tylko przy określonym limicie CO2. Aby rzekomo zapobiec suszom i rozprzestrzenianiu się obszarów suchych, środki chemiczne i techniczne będą wykorzystywane do ingerencji w naturalne procesy zachodzące na Ziemi.
Spowoduje to jeszcze większe zniszczenie biosfery, co jest jednym z celów technokratów.
Ukierunkowana eliminacja gatunków roślin za pomocą chemikaliów i zastąpienie ich genetycznie zmodyfikowanymi, niesamodzielnie rozmnażającymi się roślinami, które nie tylko nie mają żadnej wartości dodanej, ale także zniszczą równowagę w przyrodzie.

16. Promowanie pokojowych i integracyjnych społeczeństw na rzecz zrównoważonego rozwoju

Monopole siły są rozszerzane w celu narzucenia narodom świata destrukcyjnych i sztucznych koncepcji społecznych za pomocą przemocy i szantażu.
Doprowadzi to do ucieczki i wojen domowych. Tradycje i wszelka indywidualność narodów zostaną stłumione, aby mogło powstać znormalizowane społeczeństwo światowe.
Zabytki i dzieła sztuki i pomniki znikną z widoku publicznego. Promowana jest również światowa religia, w której oczekuje się, że ludzie poddadzą się satanistycznym praktykom.
Przymusowe mieszanie ras jest wymuszane w celu wyhodowania jakiejkolwiek indywidualności z grup etnicznych w dłuższej perspektywie.

Małżeństwa mieszane są nagradzane punktami i wyższym statusem społecznym. Człowiek nie powinien już być w stanie opierać się na swoich fundamentach kulturowych. Aby zmaksymalizować zamieszanie, roboty ze sztuczną inteligencją i sztucznie stworzonymi wariantami płci są społecznie zrównane i promowane.
Pod pretekstem najlepszego interesu dziecka, wymienione organy są w stanie łatwiej odbierać dzieci rodzinom, które są krytyczne wobec rządu.

17. Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju i nowego życia.

Struktura stojąca za Organizacją Narodów Zjednoczonych jest wiodącym organem i posiada wszystkie uprawnienia decyzyjne i wykonawcze. Państwa narodowe znikną po tym, jak infiltrowane rządy będą działać jako piorunochrony dla ludzi i jako pionierzy, a następnie wysłużyły się.
Wszystkie krajowe prawa i sądownictwo staną się zbędne, ponieważ będą istnieć tylko z jednej scentralizowanej struktury w postaci sztucznej inteligencji. Plan elit został przejrzany.
Chcą wprowadzić nas w dystopijną przyszłość, w której będziemy pozbawieni wszelkiej wolności.

Krajowe struktury, które powinny służyć naszej ochronie, nie buntują się przeciwko tej agendzie, a tym samym sprzeciwiają się ludności. Nic w tym dziwnego, ponieważ każdy dzisiejszy rząd jest już zinfiltrowany i maksymalnie zależny od globalistycznych struktur, które kontrolują również system pieniężny.

Chcą, aby ludzie całkowicie zrezygnowali z własnych wolności i, akceptując nowy porządek świata, wydali własną przyszłość na zniszczenie.
Do nas, jako całej ludzkości, należy przeciwstawienie się temu programowi, zanim będzie za późno.

______________

Źródło: kla.tv

 Wspieraj RUCH OBRONY POLAKÓW

04 maj 2024

«Rothschildowie to był projekt. Rothschildowie nie wyrośli sami z siebie. I już ten pierwszy Mayer Amschel Rothschild, czyli protoplasta tej rodziny, która zresztą wyszła z nazwiska Bauer. Nagle nazwisko Bauer zostało zamienione na Rothschild i od...

19 kwiecień 2024

... J esteśmy w takim punkcie, że wszystko wskazuje na to, że bestia będzie musiała przynajmniej na pewien czas z realizacji tego planu , to znaczy zniszczenia w pierwszej kolejności Zachodu, w tym Stanów Zjednoczonych , w drugiej kolejności...

20 marzec 2024

Ludzkość jest wstrząsana kryzysami egzystencjalnymi. Żaden obszar życia nie został oszczędzony. Czy to ekonomiczny, finansowy, polityczny, etyczny, medyczny, czy jakkolwiek chcesz to nazwać: wygląda to tak, jakby żaden kamień nie miał pozostać....

09 marzec 2024

Artykuł powstał pod wpływem książki Jan Białka „Tech. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego” oraz filmu Szach-mat dla ludzkośc i z 2012 roku przetłumaczonym w listopadzie 2012 r. dla portalu WolneMedia.net. Wspieraj RUCH OBRONY POLAKÓW...

17 luty 2024

Celem projektu „Salon Ludzi Wolnych” jest odblokowanie najpoważniejszych barier w społecznej komunikacji; związanych zarówno z treścią naszych dyskusji, jak i formą ich propagowania. Cywilizacyjne zagrożenia oraz największe społeczne problemy...

14 styczeń 2024

[ Tekst transkrypcji zachowany w tłumaczeniu automatycznym zgodnie ze stroną źródłową -AC] Kim są inspiratorzy stojący za WEF? Ten dokument Kla TV bezlitośnie ujawnia rzeczywiste plany WEF i całego poziomu zarządzania. Możesz również dowiedzieć...

14 styczeń 2024

Światowe Forum Ekonomiczne uważa wolność słowa za największe ryzyko dla ich globalnego programu Alex Jones wyjaśnia, w jaki sposób lista potencjalnych zagrożeń sporządzona przez WEF w nadchodzącym roku stawia wolność słowa bezpośrednio na...

30 grudzień 2023

Czy wiesz, że Światowa Organizacja Zdrowia została dosłownie powołana do działania jako jeden rząd światowy? Czy wiesz, że kiedy WHO ogłasza pandemię, prawa wszystkich narodów zostają unieważnione, a cały świat podlega tzw. „konstytucji” WHO? Czy...

02 grudzień 2023

Pod siedzibą ministerstwa zdrowia 1 grudnia odbyła się akcja protestacyjna wolnych ludzi sprzeciwiających się reżimowi sanitarnemu.w mediach głównego ścieku cisza - nic się nie działo :( Organizatorzy zaznaczają, że 1 grudnia stanowi ostatnią...

17 listopad 2023

W 2022 roku Polska wydała 30 miliardów złotych na zakup ETS za granicą. Według Pekao SA do 2030 roku dostosowywanie się do Fit for 55 będzie kosztować Polskę 190 miliardów euro, przy czym bank twierdzi, że korzyści przewyższą nakłady. .. Z tego...

17 listopad 2023

Kompendium wiedzy o planach tzw. globalistów przedstawione przez autora książki "Bestia. Cywilizacja nad przepaścią"Marka Tomasza Chodorowskiego - "komunizm światowy - czyli globalizm - musi upaść" Najważniejsze tezy pierwszego cyklu podane wersji...

10 listopad 2023

Dlaczego Deep State, czyli Głębokie Państwo ujawnia swoje plany? W ostatnich latach, szczególnie w trzech ostatnich, globalna mafia Deep State coraz bardziej otwarcie mówi o swoich planach. To powiedziawszy, nawet kilkadziesiąt lat temu każdy mógł...

14 październik 2023

“Bestia” to książka, dzięki której zrozumiesz, otaczającą nas rzeczywistość. Porusza tematy, o których nie dowiesz się w szkołach czy na uczelniach. Nigdy dotąd manipulacja i dezinformacja nie przybrały aż takiej skali – pełnej, niepowstrzymanej,...

13 październik 2023

Gdy zalecenia WEF spełnią się, ludzie musieliby wynajmować i pożyczać swoje artykuły pierwszej potrzeby od państwa, które byłoby wyłącznym właścicielem wszystkich towarów. Dostawy towarów byłyby reglamentowane zgodnie z punktami systemu zaufania...

29 wrzesień 2023

Kierowana przez Niemcy polityka Unii Europejskiej bezpardonowo niszczy polską gospodarkę, wysysa z niej soki i drenuje kieszenie polskich podatników i konsumentów, mocno uderzając przy tym w naszą wolność, bezpieczeństwo i suwerenność. Im szybciej...

28 wrzesień 2023

Gdy oczy się otworzą, staje się absurdalnie oczywiste, że wszystko, co dzieje się dzisiaj, jest wykalkulowanym spiskiem. Takim, który ma miejsce od dziesięcioleci, ale ostatnio dramatycznie przyspieszył, w miarę jak nowy porządek światowy i jego...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.