Światowe Forum Ekonomiczne uważa wolność słowa za największe ryzyko dla ich globalnego programu

Alex Jones wyjaśnia, w jaki sposób lista potencjalnych zagrożeń sporządzona przez WEF w nadchodzącym roku stawia wolność słowa bezpośrednio na celowniku, nazywając ją „dezinformacją”. [ang]

https://ekspedyt.org/2024/01/14/wolnosc-slowa-czyli-najwieksze-zagrozenie-dla-agendy-wef/

 

cenzurainternetu

World Economic Forum Deems Free Speech the Greatest Risk to Their Global Agenda, Alexandra Bruce, Jan 12, 2024

−∗−

BONUS:

UWAGA! Nadchodzi mega-cenzura cz. 1 (napisy PL)

Choć Art.19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Art.10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Art.11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej gwarantują każdemu obywatelowi prawo do swobodnego wyrażania opinii oraz do poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe, obecnie na całym świecie uchwalane są ustawy, które mają to prawo drastycznie ograniczyć. I pisząc “drastycznie”, mam na myśli: DRASTYCZNIE.

Do legalizacji cenzury i przejęcia całkowitej kontroli nad przepływem informacji szczególnie agresywnie prą tzw. zachodnie państwa demokratyczne, oczywiście pod różnymi niewinnie brzmiącymi pretekstami, takimi jak “ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym”, “zwalczanie mowy nienawiści”, “walka z dezinformacją”, “przeciwdziałanie terroryzmowi”, “wzmocnienie cyberbezpieczeństwa”, “zapobieganie radykalizacji postaw w Internecie”, “ustandardyzowanie regulacji platform internetowych”, “przyznanie rządowi nowych uprawnień niezbędnych do zarządzania sytuacjami kryzysowymi”, “ochrona bezpieczeństwa narodowego” – w zależności od specyficznych uwarunkowań w poszczególnych krajach.
Jednak lektura tych ustaw nie pozostawia najmniejszej wątpliwości, że ich prawdziwym celem jest legitymizacja rządowej cenzury i usuwanie wszelkich niewygodnych dla systemu treści. Rządy potrzebują tych ustaw, aby wzmocnić kontrolę nad narracją i uciszyć wszelki sprzeciw wobec swych poczynań.

Wszystkie te wyżej wymienione szlachetnie brzmiące pobudki, mające stanowić usprawiedliwienie dla wprowadzania drakońskich ograniczeń swobody wypowiedzi, służą nie tylko uśpieniu czujności społeczeństwa, lecz także temu, aby każdego kto ośmieli się zgłosić do tych ustaw jakieś zastrzeżenia móc oczernić i zdyskredytować jako osobę „popierającą terroryzm, dezinformację i mowę nienawiści” oraz “niedbającą o bezpieczeństwo dzieci w sieci” (na tej samej zasadzie, co odmowa wstrzyknięcia sobie toksycznych preparatów na Covid określana była jako „egoizm, kwestionowanie nauki, jawne lekceważenie bezpieczeństwa innych i brak troski o zdrowie publiczne”).

Oglądając zebrane w tym dwuczęściowym filmie nagrania, z łatwością zauważycie, że wszystkie te nowe akty prawne, uchwalane w różnych państwach i pod różnymi pretekstami, mają zadziwiająco dużo cech wspólnych.
Po pierwsze, wszystkie są pełne odniesień do pojęć i terminów prawnych, których nikt nie jest w stanie rozszyfrować – w tym prawnicy oraz głosujący nad tymi ustawami posłowie, nie mówiąc już o normalnych, zwykłych ludziach.
Po drugie, wszystkie te ustawy są niemal całkowicie pozbawione precyzyjnych i klarownych definicji. Pełno w nich abstrakcyjnych, niejasnych sformułowań (takich jak „mowa nienawiści”, „dezinformacja”, „radykalne poglądy”, „postawy ekstremistyczne”, „nielegalne treści”, „legalne lecz szkodliwe treści”, „treści potencjalnie szkodliwe”, „treści naruszające dobro publiczne”), które można interpretować w sposób całkowicie dowolny, na zasadzie: będą one oznaczać cokolwiek, co rząd zechce aby oznaczały.
Zgodnie z zapisami tych ustaw, użyte w nich definicje mają być uściślone w przyszłości, poprzez prawodawstwo wtórne. Pozwala to rządowi na dowolne rozszerzanie listy tematów podlegających cenzurze oraz de facto wyłącza przyszłe prawodawstwo spod kontroli zanim jeszcze zostało ono spisane i wprowadzone w życie.

Jako przykład takiego legislacyjnego bełkotu zacytujmy fragment amerykańskiej ustawy RESTRICT Act (LINK), której projekt został wniesiony do Senatu USA w marcu br. i jest aktualnie procedowany:
“[Ustawa daje rządowi uprawnienia] do użycia wszelkich środków i podejmowania wszelkich działań w celu zidentyfikowania, powstrzymania, zakłócenia, zapobiegania, zakazania, zbadania lub w inny sposób złagodzenia jakiegokolwiek ryzyka wynikającego z jakiejkolwiek obecnej, przeszłej lub potencjalnej przyszłej transakcji dokonanej przez jakąkolwiek osobę lub w odniesieniu do jakiejkolwiek własności podlegającej jurysdykcji Stanów Zjednoczonych” (…) Żadna osoba nie może zlecać, zamawiać, zatwierdzać, ułatwiać, doradzać, podżegać lub nakłaniać do wykonania jakiegokolwiek czynu lub zaniechania jakiegokolwiek czynu wymaganego przez jakiekolwiek rozporządzenie, zarządzenie, polecenie, zakaz lub dyrektywę wydaną na podstawie niniejszej ustawy”.
Warto dodać, że za złamanie przepisów ustawy grozi 20 (!) lat więzienia, grzywna w wysokości od 250 tysięcy do 1 miliona (!) dolarów oraz przepadek mienia (zdefiniowanego w ustawie jako “wszelka własność, nieruchoma lub osobista, materialna lub niematerialna, wykorzystana lub przeznaczona do wykorzystania w jakikolwiek sposób w celu popełnienia lub ułatwienia naruszenia lub usiłowania naruszenia zapisów niniejszej ustawy”).

 

Źródło: UWAGA! Nadchodzi mega-cenzura cz. 1, Georgina Orwell PL, December 6th, 2023

−∗−

UWAGA! Nadchodzi mega-cenzura cz. 2 (napisy PL)

Larry Fink, prezes Black Rock, największej firmy zarządzającej aktywami na świecie, już ponad 12 lat temu powiedział: “Rynki nie lubią niepewności, rynki lubią rządy totalitarne. (…) Demokracja jest bardzo kłopotliwa.” (

) Przy innych okazjach Fink wielokrotnie sugerował, że demokracja „nie jest odpowiednia dla tego rodzaju kapitalizmu, jaki zamierzamy wprowadzić w przyszłości.”
Trudno o lepsze podsumowanie trajektorii, jaką zmierzają rządy i instytucje (zarówno publiczne, jak i prywatne) na całym świecie. Wtórują im w tym media, które teoretycznie powinny być przestrzenią demokratycznego sporu i stać na straży wolności debaty publicznej.
Tymczasem swobodna wymiana myśli jest dziś atakowana jak nigdy dotąd. Narastająca centralizacja i koncentracja władzy regulacyjnej w rękach rządów i ponadnarodowych instytucji nad sferą cyfrową daje im nowe, szokująco szerokie uprawnienia do inwigilacji i karania obywateli oraz dyktowania warunków debaty publicznej w sposób całkowicie sprzeczny z wolą, interesami i opiniami społeczeństwa.

Oczywiście te nowe drakońskie przepisy wprowadzane są pod pretekstem “walki z dezinformacją”, “troski o zdrowie publiczne”, “zwalczania mowy nienawiści” oraz “ochrony bezpieczeństwa narodowego”.
A jak to będzie wyglądać z praktyce?

Odmawiasz noszenia maseczki? Udostępniasz w sieci linki do badań naukowych udowadniających ich szkodliwość?
STANOWISZ ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA PUBLICZNEGO! BAN!!!

Krytykujesz rząd za doprowadzenie kraju do inflacji i kryzysu gospodarczego poprzez lockdowny, drukowanie i rozdawanie pieniędzy oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej podczas pandemii?
ROZPOWSZECHNIASZ FAŁSZYWE INFORMACJE I RZUCASZ PUBLICZNE POMÓWIENIA POD ADRESEM FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWYCH! BAN!!!

Podważasz bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek?
ROZPOWSZECHNIASZ FAŁSZYWE INFORMACJE I SZERZYSZ ANTYSZCZEPIONKOWĄ PROPAGANDĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ZDROWIU PUBLICZNEMU! BAN!!!

Udostępniłeś na swym facebooku satyryczny rysunek, humorystycznie komentujący przywary narodu żydowskiego? Nie podoba ci się fakt, iż w polskim Sejmie i w polskim Pałacu Prezydenckim płoną świece chanukowe?
JESTEŚ ANTYSEMITĄ, NAWOŁUJESZ DO DYSKRYMINACJI WOBEC WYZNAWCÓW INNYCH RELIGII I SZERZYSZ MOWĘ NIENAWIŚCI! BAN!!!

Krytykujesz działania rządu w obszarze polityki zagranicznej?
STWARZASZ ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I DZIAŁASZ W INTERESIE ZAGRANICZNYCH PODMIOTÓW WROGICH PAŃSTWU POLSKIEMU! BAN!!!

Wyrażasz sprzeciw wobec dalszego wsparcia finansowo-militarnego dla Ukrainy, które przyczynia się do przedłużania trwającej wojny i dalszego rozlewu krwi?
ROZPOWSZECHNIASZ PRO-ROSYJSKĄ PROPAGANDĘ I DZIAŁASZ W INTERESIE ROSYJSKIEGO WYWIADU! BAN!!!

Wypowiadasz się przeciwko agresywnemu promowaniu ideologii gender? Krytykujesz praktyki okaleczania dzieci w imię „prawa do wyboru własnej płci”?
JESTEŚ TRANSFOBEM NAWOŁUJĄCYM DO DYSKRYMINACJI ŚRODOWISK LGBT! BAN!!!

Wyrażasz dezaprobatę wobec nowej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń ICD-11 wprowadzonej przez WHO (LINK), która redefiniuje podstawowe pojęcia takie jak płeć (zastępując ją uznaniowym, płynnym i subiektywnym określeniem „gender”) oraz wprowadza kategorię „nieszkodliwej pedofilii” jako jeszcze jednej naturalnej orientacji seksualnej?
PROMUJESZ DYSKRYMINACJĘ WOBEC SPOŁECZNOŚCI LGBT I ROZPOWSZECHNIASZ INFORMACJE NIEZGODNE Z WYTYCZNYMI WHO! BAN!!!

Wyrażasz się niepochlebnie o rządowej polityce w obszarze imigracji, w obawie przed tym, że niekontrolowany zalew imigrantów z całego świata może negatywnie wpłynąć nie tylko na sytuację gospodarczą kraju, ale i na poczucie tożsamości narodowej i spójność kulturową społeczeństwa, co może w konsekwencji doprowadzić do niepokojów społecznych?
PROMUJESZ RASIZM I MOWĘ NIENAWIŚCI WOBEC ODMIENNYCH KULTUR I NARODOWOŚCI! BAN!!!

Kwestionujesz „naukowy konsensus” w sprawie zmian klimatu? Publicznie piszesz, że nie zamierzasz stosować się do nadchodzących lockdownów klimatycznych?
JESTEŚ KLIMATYCZNYM DENIALISTĄ, PODWAŻASZ OPINIĘ „EKSPERTÓW NAUKOWYCH” I NEGUJESZ KONIECZNOŚĆ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO! BAN!!!

Krytykujesz nowe wytyczne dotyczące edukacji seksualnej, wydane władzom oświatowym na całym świecie przez WHO i ONZ (LINK 1 + LINK 2), które nakazują placówkom edukacyjnym – od żłobka począwszy – normalizację i promowanie pedofilii poprzez uczenie dzieci „masturbacji, różnych technik stymulacji seksualnej, takich jak seks oralny, korzystania z pornografii online, budowania związków między osobami tej samej płci” oraz „rozwijania pożądania i popędu seksualnego celem jak najszybszego rozpoczęcia relacji z partnerami seksualnymi”?
PROMUJESZ DYSKRYMINACJĘ WOBEC DZIECI POPRZEZ ODMAWIANIE IM PRAWA DO WYRAŻANIA SWYCH NATURALNYCH POPĘDÓW SEKSUALNYCH ORAZ KWESTIONUJESZ OFICJALNE WYTYCZNE WHO! BAN!!!

_____________

Źródło: UWAGA! Nadchodzi mega-cenzura cz. 2, Georgina Orwell PL, December 13th, 2023

−∗−

BONUS 2:

Rozmowy niedokończone: Mowa nienawiści jako kaganiec dla wolności słowa cz. I

Rozmówcy:

dr hab. Jarosław Szymanek, politolog, konstytucjonalista, ustrojoznawca, dyrektor CBPE,
dr Michał Sopiński, prawnik, rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

−∗−

Rozmowy niedokończone: Mowa nienawiści jako kaganiec dla wolności słowa cz. II

LINK [tylko audio]

−∗−

Uzupełnienia:

‘Dezinformacja’ czyli uniwersalna wymówka dla cenzury
W dzisiejszych czasach słabo, jeśli w ogóle, zdefiniowane pojęcie „dezinformacji” jest często używane przez rządy i będące pod ich wpływem media (społecznościowe), po prostu jako „uniwersalna” wymówka do cenzurowania informacji […]

19 kwiecień 2024

... J esteśmy w takim punkcie, że wszystko wskazuje na to, że bestia będzie musiała przynajmniej na pewien czas z realizacji tego planu , to znaczy zniszczenia w pierwszej kolejności Zachodu, w tym Stanów Zjednoczonych , w drugiej kolejności...

20 marzec 2024

Ludzkość jest wstrząsana kryzysami egzystencjalnymi. Żaden obszar życia nie został oszczędzony. Czy to ekonomiczny, finansowy, polityczny, etyczny, medyczny, czy jakkolwiek chcesz to nazwać: wygląda to tak, jakby żaden kamień nie miał pozostać....

09 marzec 2024

Artykuł powstał pod wpływem książki Jan Białka „Tech. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego” oraz filmu Szach-mat dla ludzkośc i z 2012 roku przetłumaczonym w listopadzie 2012 r. dla portalu WolneMedia.net. Wspieraj RUCH OBRONY POLAKÓW...

17 luty 2024

Celem projektu „Salon Ludzi Wolnych” jest odblokowanie najpoważniejszych barier w społecznej komunikacji; związanych zarówno z treścią naszych dyskusji, jak i formą ich propagowania. Cywilizacyjne zagrożenia oraz największe społeczne problemy...

14 styczeń 2024

[ Tekst transkrypcji zachowany w tłumaczeniu automatycznym zgodnie ze stroną źródłową -AC] Kim są inspiratorzy stojący za WEF? Ten dokument Kla TV bezlitośnie ujawnia rzeczywiste plany WEF i całego poziomu zarządzania. Możesz również dowiedzieć...

14 styczeń 2024

Światowe Forum Ekonomiczne uważa wolność słowa za największe ryzyko dla ich globalnego programu Alex Jones wyjaśnia, w jaki sposób lista potencjalnych zagrożeń sporządzona przez WEF w nadchodzącym roku stawia wolność słowa bezpośrednio na...

30 grudzień 2023

Czy wiesz, że Światowa Organizacja Zdrowia została dosłownie powołana do działania jako jeden rząd światowy? Czy wiesz, że kiedy WHO ogłasza pandemię, prawa wszystkich narodów zostają unieważnione, a cały świat podlega tzw. „konstytucji” WHO? Czy...

02 grudzień 2023

Pod siedzibą ministerstwa zdrowia 1 grudnia odbyła się akcja protestacyjna wolnych ludzi sprzeciwiających się reżimowi sanitarnemu.w mediach głównego ścieku cisza - nic się nie działo :( Organizatorzy zaznaczają, że 1 grudnia stanowi ostatnią...

17 listopad 2023

W 2022 roku Polska wydała 30 miliardów złotych na zakup ETS za granicą. Według Pekao SA do 2030 roku dostosowywanie się do Fit for 55 będzie kosztować Polskę 190 miliardów euro, przy czym bank twierdzi, że korzyści przewyższą nakłady. .. Z tego...

17 listopad 2023

Kompendium wiedzy o planach tzw. globalistów przedstawione przez autora książki "Bestia. Cywilizacja nad przepaścią"Marka Tomasza Chodorowskiego - "komunizm światowy - czyli globalizm - musi upaść" Najważniejsze tezy pierwszego cyklu podane wersji...

10 listopad 2023

Dlaczego Deep State, czyli Głębokie Państwo ujawnia swoje plany? W ostatnich latach, szczególnie w trzech ostatnich, globalna mafia Deep State coraz bardziej otwarcie mówi o swoich planach. To powiedziawszy, nawet kilkadziesiąt lat temu każdy mógł...

14 październik 2023

“Bestia” to książka, dzięki której zrozumiesz, otaczającą nas rzeczywistość. Porusza tematy, o których nie dowiesz się w szkołach czy na uczelniach. Nigdy dotąd manipulacja i dezinformacja nie przybrały aż takiej skali – pełnej, niepowstrzymanej,...

13 październik 2023

Gdy zalecenia WEF spełnią się, ludzie musieliby wynajmować i pożyczać swoje artykuły pierwszej potrzeby od państwa, które byłoby wyłącznym właścicielem wszystkich towarów. Dostawy towarów byłyby reglamentowane zgodnie z punktami systemu zaufania...

29 wrzesień 2023

Kierowana przez Niemcy polityka Unii Europejskiej bezpardonowo niszczy polską gospodarkę, wysysa z niej soki i drenuje kieszenie polskich podatników i konsumentów, mocno uderzając przy tym w naszą wolność, bezpieczeństwo i suwerenność. Im szybciej...

28 wrzesień 2023

Gdy oczy się otworzą, staje się absurdalnie oczywiste, że wszystko, co dzieje się dzisiaj, jest wykalkulowanym spiskiem. Takim, który ma miejsce od dziesięcioleci, ale ostatnio dramatycznie przyspieszył, w miarę jak nowy porządek światowy i jego...

19 wrzesień 2023

Gdyby tylko świat przeczytał tyrady „ Mein Kampf ” Adolfa Hitlera i zareagował, moglibyśmy zapobiec drugiej wojnie światowej. Gdyby tylko świat podjął działania i wyrzucił Manifest Komunistyczny Karola Marksa na śmietnik, moglibyśmy oszczędzić...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.