Krytyka zeznań Jamesa E. Hansena z dnia 26 kwietnia 2007 r. złożonych przed Komisją Specjalną ds. Niezależności Energetycznej i Globalnego Ocieplenia Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, zatytułowana „Niebezpieczne zakłócenia spowodowane przez człowieka with Climate”

klimatniemaocieplenia17lat

 
Streszczenie

Po dokładnym przestudiowaniu twierdzeń Jamesa Hansena zawartych w jego zeznaniach z dnia 26 kwietnia 2007 r. przed Komisją Specjalną ds. Niezależności Energetycznej i Globalnego Ocieplenia Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, stwierdzamy, że wiele z jego twierdzeń stoi w sprzeczności z obserwacjami z życia codziennego .

Chociaż Hansen mówi o podniesieniu się poziomu morza w tym stuleciu , mierzonym w metrach , w związku z „prawdopodobnym zanikiem pokrywy lodowej Antarktyki Zachodniej”, najnowszy i kompleksowy przegląd potencjalnego wzrostu poziomu morza w wyniku marnotrawienia zarówno pokrywy lodowej Antarktyki, jak i i Grenlandii sugeruje trwający całe stulecie wzrost o zaledwie 35 milimetrów w oparciu o wyniki 14 szacunków satelitarnych dotyczących braku równowagi polarnych pokryw lodowych, uzyskiwanych od 1998 r. Ponadto, mając na uwadze, że Hansen twierdzi, że tempo wzrost poziomu morza przyspiesza , zbiory danych obejmujące skalę stulecia wskazują, że średnie tempo wzrostu poziomu oceanów na świecie albo w ogóle nie przyspieszyłow drugiej połowie XX wieku lub wręcz uległo spowolnieniu .

Innym twierdzeniem Hansena sprzecznym z rzeczywistością jest to, że stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze „szybko rośnie”, gdyż kilka badań metanu ( który w przeszłości powodował wymuszanie klimatyczne odpowiadające w przybliżeniu połowie tego, co zapewnia CO 2 ) wykazało, że jego stężenie w atmosferze faktycznie ustabilizowała się kilka lat temu i przestała dalej rosnąć . Rozwój ten – zupełnie nieoczekiwany przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu w czasie jego ostatniego ważnego raportu i któremu stanowczo zaprzeczano, że miał miejsce w momencie jego pierwszej obserwacji – w rzeczywistości odrzuca twierdzenia Hansena o konieczności natychmiastowego działania w celu ograniczenia antropogeniczny CO2emisji, ponieważ ta nieprzewidziana okoliczność uczyniła już więcej, niż ludzkość mogła kiedykolwiek mieć nadzieję w dającej się przewidzieć przyszłości, jeśli chodzi o zmniejszenie promieniowania atmosferycznego powodującego ocieplenie; dało nam to w ten sposób znaczny dodatkowy czas na ustalenie prawdziwego stanu klimatu na Ziemi oraz tego, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy z tym zrobić.

Jaki jest zatem „prawdziwy stan” klimatu Ziemi? Być może najlepiej zrozumiemy to, zauważając, że Ziemia nie jest obecnie ani trochę cieplejsza – a prawdopodobnie jest znacznie chłodniejsza – niż wiele razy w przeszłości. Te cieplejsze niż obecne okresy obejmują znaczną część średniowiecznego ciepłego okresu sprzed tysiąca lat, większość optymalnego klimatu, który panował w środkowej części obecnego interglacjału oraz znaczną część wszystkich czterech wcześniejszych interglacjałów, kiedy - we wszystkich sześciu przypadkach stężenie CO 2 w powietrzu było znacznie niższe niż obecnie.

Dlaczego te fakty są ważne? Są ważne, bo pokazują, że dzisiejsze temperatury nie są w żaden sposób niezwykłe , nienaturalne czy niespotykane , wbrew temu, co twierdzi Hansen. W rzeczywistości dzisiejsze temperatury są dokładnie takie, jakich należy się spodziewać w wyniku naturalnego ( niewywołanego przez CO 2 ) ożywienia planety po globalnym chłodzie trwającej kilkaset lat małej epoki lodowcowej, która w wielu częściach świata był najzimniejszym okresem obecnego interglacjału i który na pewno nie był spowodowany spadkiem stężenia CO 2 w atmosferze w stuleciach je poprzedzających, gdyż nie było tam CO2 , co dodatkowo sugeruje, że odwrócenie tego, co spowodowało małą epokę lodowcową, jest prawdopodobnie tym, co doprowadziło do jej upadku i późniejszego wzrostu średniej globalnej temperatury powietrza.

Hansen przewiduje także wywołaną ociepleniem „eksterminację dużej części gatunków roślin i zwierząt”, przy czym wiele gatunków na dużych szerokościach geograficznych i wysokościach zostanie „wypchniętych z planety”. Jednakże, jak wykazano w cytowanych przez nas badaniach naukowych, ocieplenie – szczególnie gdy towarzyszy mu wzrost stężenia CO 2 w atmosferze – zazwyczaj skutkuje rozszerzeniem zasięgu występowania roślin i zwierząt lądowych, co prowadzi do wzrostu różnorodności biologicznej niemal na całej planecie . Podobnie tam, gdzie Hansen nie widzi niczego poza „zniszczeniem raf koralowych i innego życia oceanicznego” w odpowiedzi na przewidywane zakwaszenie oceanów na świecie wywołane CO2, obserwacje w świecie rzeczywistym sugerują coś zupełnie odwrotnego .

Jednak Hansen nie przewiduje jednej rzeczy : niedoborów w produkcji żywności, które mogą wystąpić zaledwie za kilka dekad. Nawet biorąc pod uwagę oczekiwany postęp w wiedzy rolniczej i przewidywane ulepszenia technik rolniczych, wielu doświadczonych naukowców przewiduje, że w roku 2050 nie będzie wystarczającej ilości żywności, aby wyżywić ludzką populację planety, chyba że ludzkość uzurpuje sobie całą pozostałą słodką wodę na Ziemi zasobów, a także znaczną część gruntów uprawnych, jedynie po to, aby uprawiać to, czego będziemy potrzebować do utrzymania się w danym momencieDziałania te, jeśli zostaną podjęte, drastycznie zmniejszą ilość naturalnych siedlisk dostępnych dla wielu gatunków roślin i zwierząt, z którymi dzielimy planetę, powodując wyginięcie ogromnej ich liczby, chyba że zawartość CO 2 w powietrzu będzie nadal rosnąć , tak że zwiększenie produktywności upraw dzięki efektowi nawożenia z powietrza CO wraz ze wzrostem efektywności wykorzystania wody w uprawach dzięki jego działaniu antytranspiracyjnemu , może wyeliminować potrzebę zajmowania gruntów i wody, które w przeciwnym razie byłyby wymagane w celu spełnienia przewidywanych niedobory w produkcji rolnej.

W świetle tych kilku obserwacji jasne jest , że oprócz tej opisanej przez Hansena istnieje jeszcze inna strona kwestii klimatu związanej z CO2 a rzeczy, które Hansen ignoruje, całkowicie zmieniają sposób, w jaki należy podejść do tej kwestii, aby pomyślnie rozwiązać liczne dylematy, przed którymi stoimy. Nie można już dłużej opisywać działań proponowanych przez Hansena jako polisy ubezpieczeniowej bez żalu , jak zazwyczaj charakteryzują je alarmiści klimatyczni na całym świecie. Z tymi propozycjami politycznymi wiąże się „żal”, który może być nawet bardziej przerażający niż katastrofy wyobrażane przez Hansena. W związku z tym można zauważyć, że założenie „płaszcza moralności” nie jest tak łatwe w życiu codziennymprawdziwego świata natury, podobnie jak w wirtualnym świecie modelowania klimatu , w którym w dalszym ciągu ignoruje się wiele pozaklimatycznych skutków wzbogacania się w atmosferyczny CO ze szkodą – naszym zdaniem – zarówno dla ludzkości, jak i dla przyrody.

Wniosek

W wyniku naszej analizy zeznań Hansena znajdujemy bardzo niewiele dowodów uzasadniających jego zalecenia polityczne dotyczące radzenia sobie z tym, co nazywa „niebezpieczną zmianą klimatu”, ale znajdujemy znaczące dowody na zbliżający się światowy problem podaży i popytu na żywność, który mogą okazać się jeszcze bardziej niszczycielskie dla biosfery – w tym zarówno dla ludzkości, jak i „dzikiej przyrody” – niż to, co według Hansena stanie się w odpowiedzi na zwyczajową antropogeniczną emisję CO 2 . Komplikacją wprowadzoną przez ten niedawno rozpoznany problem jest to, że jego rozwiązanie wydaje się polegać na niedopuszczeniu do ograniczania emisji CO2 powodowanych przez człowieka, co jest czymś zupełnie odwrotnymtego, do czego zachęcają zalecenia polityczne Hansena. Jest oczywiste, że kilka powiązanych ze sobą aspektów tej wieloaspektowej zagadki pokazuje, że jest ona znacznie bardziej złożona niż sposób, w jaki Hansen scharakteryzował ją w swoich zeznaniach, a zatem prawdopodobnie nie znajdzie rozwiązania w zalecanych przez niego politykach.

 

Całość http://www.co2science.org/education/reports/hansen/hansencritique.php

------------------------

Wiele osób uważa jednak, że rosnące stężenie CO 2 jest główną przyczyną globalnego ocieplenia, które uważa się za bezprecedensowe; i jeśli w celu walki z tym postrzeganym, ale prawdopodobnym fantomowym problemem zostaną wprowadzone regulacje ograniczające antropogeniczne emisje CO 2 , Idso twierdzi, że „znacznie pogłębią one” niedobory żywności poprzez zmniejszenie wzrostu plonów wywołanego CO 2 , który jest niezbędny do uzupełnienia wzrostu produktywności zapewnianego przez oczekiwane przyszły postęp w technologii rolniczej i wiedzy fachowej. W następstwie takich przepisów dotyczących emisji setki milionów ludzi na całym świecie prawdopodobnie doświadczy znacznego głodu i niedożywienia.

 

Archiwum głównych raportów

Modele matematyczne a dane ze świata rzeczywistego: które z nich najlepiej przewidują klimatyczną przyszłość Ziemi? : Jak dobrze dzisiejsze modele klimatyczne są w stanie przewidzieć, co stanie się z klimatem Ziemi w nadchodzących latach, dziesięcioleciach i stuleciach, jeśli stężenie dwutlenku węgla (CO 2 ) w atmosferze będzie nadal rosło w wyniku ciągłego spalania przez ludzkość paliw kopalnych, takich jak węgiel, gaz i ropa naftowa? W tym dokumencie kwestia ta została poruszona poprzez dogłębną i uważną analizę odpowiedniej literatury naukowej, która poruszała ten temat w odniesieniu do kilku ważnych zjawisk klimatycznych.

Zarządzanie i zrównoważony rozwój w świecie o rosnącym stężeniu CO 2 w atmosferze - biblijna perspektywa stosunku ludzkości do biosfery: Ochrona środowiska stała się kluczowym czynnikiem w prawie wszystkim, co robimy; ponieważ przedstawia się jako oczywisty fakt, że bycie dobrym dla Ziemi to jedyny sposób, aby zapewnić, że nasze dzieci i wnuki odziedziczą świat zapewniający równe lub większe możliwości i zasoby niż ten, w którym obecnie żyjemy. Ale kto w tym względzie decyduje, co jest dobre, a co złe? W przypadku znacznej części populacji ziemskiej odpowiedzi takie można znaleźć w Biblii. Ta święta księga, składająca się z pism sprzed tysięcy lat, służy jako kompas etyczny dla ludzi wielu wyznań. Rejestruje wydarzenia historyczne sięgające początków świata i zawiera pisma prorocze, które przepowiadają przyszłość świata. Ale czy Biblia rzuca jakieś światło na rolę społeczeństwa w zarządzaniu środowiskiem i innymi formami życia, z którymi dzielimy planetę? Tę kwestię należy poważnie rozważyć; bo gdyby tak było, światło to byłoby niezwykle ważne, gdyż należałoby uznać, że pochodzi od samego Boga. A kto jest lepiej wykwalifikowany do rozstrzygania różnic pomiędzy wieloma formami życia na Ziemi niż Ten, który je tutaj stworzył i umieścił?

Ekstremalne zjawiska pogodowe: czy ma na nie wpływ rosnący poziom CO2 w atmosferze ? : Wiele modeli klimatycznych przewiduje, że rosnące stężenie dwutlenku węgla w atmosferze zwiększy częstotliwość i/lub dotkliwość szeregu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Prognoza ta została uznana za fakt przez wiele organizacji naukowych i agencji rządowych, w tym amerykańską EPA. Twierdzenia takie często jednak nie wytrzymują właściwej analizy naukowej. Kiedy kluczowe zasady badań naukowych są odpowiednio uwzględniane i przestrzegane, prognozy modelu konsekwentnie są sprzeczne z obserwacjami w świecie rzeczywistym, co wskazuje, że jest bardzo mało prawdopodobne, że rosnące temperatury – niezależnie od tego, czy są spowodowane wzrostem poziomu CO 2 w atmosferze czy nie-zwiększy częstotliwość i/lub skalę trudnych zjawisk pogodowych. W rzeczywistości większość dotychczasowych dowodów sugeruje efekt odwrotny, w którym rosnące temperatury będą powodować rzadsze i mniej dotkliwe ekstremalne warunki pogodowe.

Pozytywne skutki zewnętrzne dwutlenku węgla: szacowanie korzyści pieniężnych wynikających ze wzrostu stężenia CO 2 w atmosferze dla globalnej produkcji żywności : Przeprowadzono kilka analiz w celu oszacowania potencjalnych szkód finansowych wynikających ze wzrostu stężenia CO 2 w atmosferze . Niewielu jednak próbowało zbadać korzyści pieniężne . Niniejsze badanie ma na celu wyeliminowanie tej rozbieżności poprzez przedstawienie ilościowego oszacowania bezpośrednich korzyści pieniężnych wzbogacania atmosferycznego CO 2 dla zarówno historycznej, jak i przyszłej globalnej produkcji roślinnej. Wyniki wskazują, że roczna całkowita wartość pieniężna wzrostu stężenia CO 2 w powietrzuzawartość (od początku rewolucji przemysłowej) światowej produkcji roślinnej wzrosła z 18,5 miliarda dolarów w 1961 r. do ponad 140 miliardów dolarów w 2011 r., osiągając oszałamiającą sumę 3,2 biliona dolarów w ciągu 50 lat lat 1961–2011 . Projekcja wartości pieniężnej tego pozytywnego efektu zewnętrznego w przyszłości pokazuje, że od chwili obecnej do 2050 r. przyniesie on dodatkowe 9,8 biliona dolarów na produkcję roślinną.

Stan ziemskiej biosfery: jak reaguje na rosnącą zawartość CO 2 w atmosferze i wyższe temperatury? : Panikarze klimatyczni od dawna sugerują, że kraj znajduje się w poważnych tarapatach. Z drugiej strony obserwacje w świecie rzeczywistym pokazują, że produktywność i wzrost wegetatywny znacznie wzrosły w ciągu ostatniego stulecia lub dłużej.

Szacunki światowej produkcji żywności w roku 2050: czy wyprodukujemy wystarczająco dużo, aby odpowiednio wyżywić świat? : Przywódcy rządów i decydenci powinni zwrócić uwagę na wyniki tej ważnej nowej analizy światowej sytuacji żywnościowej; podjęcie działań, które według alarmistów klimatycznych są potrzebne do walki z globalnym ociepleniem, z pewnością wpędzi ludzkość na ziemię w świat nieszczęścia, nie robiąc jednocześnie prawie nic, jeśli chodzi o zmianę obecnej ciepłej fazy temperatury powierzchni planety.

Dwutlenek węgla i przyszłość Ziemi: podążanie rozważną ścieżką : Jedyną naprawdę obiektywną metodą oceny prognoz modeli klimatycznych jest porównanie ich z danymi ze świata rzeczywistego. W niniejszym raporcie przeprowadzamy właśnie taką ocenę, porównując obserwacje w świecie rzeczywistym z dziesięcioma bardziej złowieszczymi przewidywaniami opartymi na modelach, dotyczącymi tego, co wydarzy się w odpowiedzi na utrzymującą się dotychczasową, antropogeniczną emisję CO 2emisje: (1) bezprecedensowe ocieplenie planety, (2) częstsze i poważniejsze powodzie i susze, (3) liczniejsze i silniejsze huragany, (4) niebezpieczne podnoszenie się poziomu morza, (5) częstsze i silniejsze burze, (6 ) zwiększoną śmiertelność ludzi, (7) powszechne wymieranie roślin i zwierząt, (8) spadek produktywności wegetatywnej, (9) śmiertelne blaknięcie koralowców oraz (10) zdziesiątkowanie życia morskiego planety w wyniku zakwaszenia oceanów. W powiązaniu z tymi analizami przedstawiamy nasz pogląd na to, co może przynieść przyszłość w odniesieniu do klimatycznych i biologicznych konsekwencji ciągłego wzrostu zawartości CO 2 w powietrzu, kończąc oceną tego, co naszym zdaniem należy zrobić w sprawie sytuacja.
2 lutego 2011 r.

CO 2 , globalne ocieplenie i rafy koralowe: perspektywy na przyszłość : Przewiduje się, że ciągły wzrost zawartości CO 2 w powietrzu spowoduje spustoszenie w ziemskich rafach koralowych na dwa różne sposoby: (1) poprzez stymulację przewidywanego globalnego ocieplenia radykalnie zwiększyć blaknięcie koralowców oraz (2) obniżyć stan nasycenia wody morskiej węglanem wapnia, co, jak przewiduje się, zmniejszy tempo zwapnienia koralowców. Oceniamy prawdopodobieństwo takich twierdzeń w nowym ważnym artykule przeglądowym.
12 stycznia 2009 r

Komentarz publiczny do Agencji Ochrony Środowiska . Komentarz publiczny (w formacie PDF) złożony do Agencji Ochrony Środowiska w odpowiedzi na zaawansowane zawiadomienie Agencji Ochrony Środowiska o proponowanych przepisach dotyczących regulacji emisji gazów cieplarnianych w ramach ustawy o czystym powietrzu, numer identyfikacyjny kwitu EPA-HQ-OAR-2008-0318.
24 listopada 2008

Dwutlenek węgla i zmiany globalne:
oddzielanie faktów naukowych od osobistych opinii
 . Krytyka zeznania Jamesa E. Hansena złożonego 26 kwietnia 2007 r. przed Komisją Specjalną ds. Niezależności Energetycznej i Globalnego Ocieplenia Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, zatytułowanego „Niebezpieczna ingerencja w klimat spowodowana przez człowieka” 6 czerwca 2007 r
.

Wzmocnione czy upośledzone? Zdrowie ludzkie w cieplejszym świecie wzbogaconym w CO 2
5 listopada 2003 r

Widmo wymierania gatunków:
czy globalne ocieplenie zdziesiątkuje biosferę Ziemi?

29 lipca 2003

-------------------------------

Ponad 31 000 naukowców podpisało petycję stwierdzającą tak jasno i dobitnie, jak tylko mogło, że „nie ma przekonujących dowodów naukowych na to, że uwalnianie przez człowieka dwutlenku węgla, metanu lub innych gazów cieplarnianych powoduje lub będzie w przewidywalnej przyszłości powodować katastrofalne ocieplenie atmosfery ziemskiej i zakłócenia klimatu ziemskiego.” W zdrowym świecie sam ten fakt powinien wystarczyć, aby zakończyć głupią dyskusję o „naukowym konsensusie”.

Oczywiście NSTA byłaby w błędzie, gdyby udało się znaleźć choć jednego wiarygodnego naukowca, który nie zgadzałby się ze swoimi kolegami „w kwestii zmian klimatycznych i ich przyczyn”, ale 31 000? Jak NSTA tego nie zauważyła?

Istnieje znacznie więcej dowodów na to, że naukowcy się nie zgadzają, niż tylko jedna petycja, a co ważniejsze, istnieją dobre powody, dla których naukowcy nie zgadzają się w tej niesamowicie złożonej zagadce naukowej. Aby się tego dowiedzieć, trzeba przeczytać książkę. Jest on dostępny bezpłatnie w Internecie na stronie heartland.org , na wypadek, gdyby nie otrzymano go pocztą

https://heartland.org/opinion/heartland-institute-replies-to-the-national-science-teachers-association/

---------------------

 

Archiwum Alarmów Prawdy CO 2


Dwutlenek węgla: korzyści dla biosfery (przesłano 5 października 2017 r.)

Zobaczyć znaczy uwierzyć (przesłano 9 kwietnia 2010 r.)

Moralność zmian klimatycznych (przesłano 18 lipca 2009 r.)

Zbawienie na żądanie (przesłano 24 kwietnia 2009)

Darmowa energia nie jest tania (przesłano 24 kwietnia 2009)

Prawdziwe podejście do węgla i ropy (przesłano 24 kwietnia 2009 r.)

Dirty Old Fuels (przesłano 24 kwietnia 2009)

Zmiany klimatyczne w Kopenhadze (przesłano 8 kwietnia 2009 r.)

Twoje „Carbon Legacy” (przesłano 18 marca 2009 r.)

Podwyższony poziom CO 2 : jakie to słodkie... dla trzciny cukrowej! (Przesłano 12 stycznia 2009 r.)

Ostatnie półwiecze wzrostu poziomu morza (przesłano 5 listopada 2008 r.)

Globalny kryzys żywnościowy i wodny (przesłano 22 października 2008 r.)

Chiny: Coraz bardziej ekologicznie (w dobrym tego słowa znaczeniu) (przesłano 8 października 2008 r.)

Huragan Katrina (przesłano 2 października 2008 r.)

Kurczące się lodowce i polityka prezydencka (przesłano 26 września 2008 r.)

http://www.co2science.org/education/truthalerts/truthalerts.php

04 maj 2024

Trzy książki wybitnych naukowców, specjalistów od klimatu: "Kryzys klimatyczny" Stevena E. Koonina, "Fałszywy alarm" Bjorna Lomborga i "Zmiany Klimatu" Piotra Kowalczaka przekonują, że "kryzys klimatyczny" i wieszczona apokalipsa,...

14 marzec 2024

- Powiedz mi, po co jest ten miś? - Właśnie, po co? - Otóż to, nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta . https://www.youtube.com/watch?v=AfBh-h6rSGs Wiesz co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego...

12 marzec 2024

Mamy teraz do czynienia z jakąś obsesją, z zieloną religią - zamiast z wiedzą, dbaniem o interesy własnego kraju i pragmatyzmem - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Roman Kluska, przedsiębiorca, twórca i były prezes Optimusa, obecnie m.in....

08 marzec 2024

Ilekroć słyszymy słowo “zrównoważony”, dobrze by było, byśmy krytycznie przyjrzeli się temu, co kryje się za ładnie brzmiącymi określeniami. W przypadku globalistycznej Agendy 2030 – z jej 17 zrównoważonymi celami zaplanowanymi do roku 2030, ten...

02 marzec 2024

Adolf Hitler chciał zjednoczyć Stary Kontynent pod „socjalistycznym przywództwem narodu niemieckiego”. Jego plan do złudzenia przypomina założenia, które legły u podstaw Unii Europejskiej. „Własność prywatna ma być zniesiona lub rozszerzona” głoszą...

01 marzec 2024

Niniejszy tekst stanowi uzupełnienie publikowanego na łamach naszego portalu cyklu „Współczesne korzenie klimatyzmu”. W cyklu tym skupialiśmy się na przedstawieniu historycznego zarysu rozwoju eko-klimatystycznej agendy. Tym razem rozważamy jej...

01 marzec 2024

Czerwony ład unijny Miesiąc miodowy z Unią Europejską już dawno za nami, a teraz rozwija się szara codzienność związku. Okazuje się więc, że związek ten nie jest ani z miłości, ani z rozsądku. Nie jest również małżeństwem, to bowiem zakłada równość...

03 listopad 2023

Klimat = kryzys zdrowia publicznego. Odpowiedź ma związek z traktatem pandemicznym i lockdownami klimatycznymi. Globalna elita planuje wprowadzić niemal stały „globalny stan wyjątkowy” poprzez przemianowanie zmian klimatycznych na „kryzys zdrowia...

23 październik 2023

Ciągle słyszymy o nadchodzącym poważnym kryzysie związanym ze zmianą klimatu. Jak niszczymy naszą planetę, nieświadomie przyczyniając się do potencjalnych katastrofalnych klęsk głodu, powodzi i fal upałów… poprzez nasze zaniedbanie w kwestii zmian...

16 wrzesień 2023

Od lata 2022 roku obowiązuje Karta Sieci Dziennikarstwa Klimatycznego umożliwiająca odpowiednio alarmistyczne raportowanie klimatyczne. Podpisało się pod nią wielu dziennikarzy, w tym Özden Terli i kilku dziennikarzy z ARD (pierwszy program...

05 wrzesień 2023

Zielony Nowy Ład to po prostu dawna frakcja czerwonych przebrana za zielonych. Nie dajcie się oszukać, bo to nic innego jak Nowy Czerwony Ład. "Książka Marca Morano Zielone oszustwo to zbiór faktów naukowych i politycznych dotyczących Zielonego...

02 wrzesień 2023

Wprowadzenie ETS 2 sprawi, że właściciel przeciętnej wielkości średnio ocieplonego domu opalanego węglem może spodziewać się nawet 1000 - 1700 zł rocznej opłaty. ETS to unijny system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Obowiązuje od...

01 wrzesień 2023

Odwiedź nasze NOWOŚĆ Centrum edukacyjne CO 2 Aktualności Publikacje Całość https://co2coalition.org/fact_category/temperature-through-time/ Fakt nr 1 Trwający 140 milionów lat trend niebezpiecznie malejącego poziomu emisji CO2. Fakt nr 2 Efekt...

29 sierpień 2023

TOM HARRIS , 21 GRUDNIA 2015 - Słuchając przedstawicieli ONZ i rządu ogłaszających porozumienie paryskie mające na celu „uratowanie planety” przed katastrofą klimatyczną spowodowaną przez człowieka, nie można powstrzymać się od zastanawiania, czy...

29 sierpień 2023

Tę pilną wiadomość przygotowała grupa 1609 naukowców i specjalistów z całego świata. Nauka o klimacie powinna być mniej polityczna, natomiast polityka klimatyczna powinna być bardziej naukowa. W swoich prognozach globalnego ocieplenia, naukowcy...

29 sierpień 2023

Do 2009 r. „32 000 naukowców podpisało „Projekt petycji”, z czego ponad 9 000 posiadało doktoraty, głosząc, że człowiek nie jest główną przyczyną ocieplenia i że ocieplenie to nie będzie katastrofalne”. Dziś nie usłyszycie wielu naukowców...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.