Żądamy stanowczego stanowiska rządu w obronie suwerenności Polski i Polaków przed planowaną dyktaturą WHO

Z uwagi na niemożność pozyskania poniższych informacji poprzez publikatory/systemy publiczne wnosimy o udzielenie informacji publicznej w formie pisemnej i przesłanie odpowiedzi na niniejszy Wniosek na adresy zgodnie z rozdzielnikiem w załączeniu numer 1, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni.

My, niżej podpisani, ŻĄDAMY od przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej wskazania, jakie działania zostały lub zostaną podjęte w najbliższym czasie przez polski rząd:

1. w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia Polaków, tj.

a) zablokowania trwających negocjacji ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), w zakresie:

1. zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR 2005),

2. przepisów traktatu WHO CA+, powszechnie zwanego "traktatem antypandemiczym",

b) niepodpisywania przez przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej WHO CA+,

c) odrzucenia przez Polskę wszelkich poprawek do IHR 2005,

d) natychmiastowego zaprzestania wpłat składek do WHO,

e) wystąpienia Polski z WHO.

whotraktat

2. w zakresie ochrony suwerenności Polski i Polaków oraz Ich prawa do zachowania wolności wyboru i potwierdzenia Ich praw podstawowych, tj

a) poszanowania praw i godności człowieka i obywatela od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci,

b) wpisania do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej powszechnego prawa do stosowania gotówki, przy czym moneta i inne rozwiązania cyfrowe powinny stanowić tylko i wyłącznie drugą dostępną i nieobowiązkową formę wszelkich operacji finansowych.

UZASADNIENIE WNIOSKU:

1. ORZECZENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 26.04.2023.

W dniu 26 kwietnia 2023 r. siedmiu niezależnych sędziów wydało orzeczenie (III PZP 6/22), w którym czytamy:

- pkt 26 Uchwały: "pandemia dla władz na całym świecie stała się okazją do skokowego i drastycznego ograniczenia podstawowych praw i wolności obywatelskich wprowadzanych chaotycznie, bezmyślnie i często bezprawnie pod pozorem ochrony zdrowia i życia. Władze godziły w osobistą wolność obywateli, wolność przemieszczania się, wolność gromadzenia się, wolność wykonywania działalności gospodarczej i zawodowej, prawo do edukacji, prawo do sądu, a także prawo do opieki zdrowotnej’’.

Uchwała ta dotyczy wszystkich wyroków cywilnych odwoławczych do dnia 26.04.2023. Sąd Najwyższy wykazał drastyczny spadek jakości wyroków wydanych przez sądy jednoosobowe, zamiast trzyosobowego składu sędziowskiego podczas orzekania wyroku.

Ponadto, setki wyroków sądów w Polsce potwierdzają, że wprowadzone na podstawie zaleceń WHO ograniczenia praw i wolności było bezprawne, a badania naukowe potwierdzają ich szkodliwość dla zdrowia ludzi. Zaangażowanie koncernów farmaceutycznych, będących między innymi producentami szczepionek (Bayer AG, Merc and Co., Inc. Sanofi Pasteur, Sinovac Biotech Ltd., Glaxo Smith Klein) - dokument A75/INF./5 Voluntary contributions by fund and by contributor 2021 z dnia 25.04.2022 - jest jawnym konfliktem interesów i stanowi rażące naruszenie zasad etycznych i moralnych w deklarowanej przez WHO trosce o zdrowie Mieszkańców Świata.

2. DEBATA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM: COVID-19, WHO

W dniu 19.04.2023 r. w Europarlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się konferencja poświęcona polityce zdrowotnej Światowej Organizacji Zdrowia oraz zagrożeń wynikających z procedowanych przez WHO dwóch umów międzynarodowych; zmiany poprzez wprowadzanie poprawek Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych IHR (2005) oraz WHO CA+ konwencji, umowy lub innego instrumentu prawnego dotyczącego zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemie. Uczestnicy konferencji: europarlamentarzyści, eksperci w dziedzinie medycyny, prawa międzynarodowego oraz polityki zdrowotnej oraz wieloletni współpracownicy i doradcy WHO podnieśli szereg alarmujących kwestii, ostrzegając, iż (prowadzone przede wszystkim tajnie i zakulisowo negocjacje) mają na celu scentralizowanie władzy regulującej sytuacje pandemiczne na świecie w rękach jednej, niewybieralnej, finansowanej z prywatnych źródeł (głównie laboratoriów i fundacji farmaceutycznych) organizacji - WHO, dając jej dyrektorowi generalnemu ponadnarodowe prawa (np. ogłaszanie pandemii, zamykanie gospodarki, zalecanie szczepień itd.), co jest niezgodne z polską Konstytucją.

Ponadto w Parlamencie odbyły się wysłuchania ekspertów z całego świata (m.in. 3 maja i 4 lipca 2023 r.) na temat dostępnych dowodów nadużyć w zakresie przymusowych rozwiązań w trakcie pandemii Covid-19 oraz eliminowania z rynku dostępnych, sprawdzonych od lat leków na rzecz faworyzowania nowych, niesprawdzonych preparatów, nachalnie i siłą wdrażanych przez WHO - w przypadku UE na podstawie umów negocjowanych niejawnie przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę Van den Leyen w imieniu wszystkich krajów członkowskich.

3. WSPÓŁPRACA WHO-UE W ZAKRESIE CYFRYZACJI PACJENTÓW I DANYCH DOTYCZĄCYCH ZDROWIA

W dniu 5 czerwca 2023 r. dyrektor generalny WHO ogłosił podpisanie globalnej cyfrowej sieci certyfikacji WHO-UE. W trakcie ceremonii dziękował UE za udostępnienie jej cyfrowego systemu certyfikacji szczepień przeciw Covid-19, podkreślając, że stanowi on doskonałą bazę do rozwiązań globalnych. Zapowiedział również, że zostanie on poszerzony poprzez "włączenie innych zastosowań, takich jak cyfrowy międzynarodowy certyfikat szczepień, rutynowe karty szczepień i międzynarodowe podsumowania (kart) pacjentów". Dyrektor generalny WHO wyraźnie wyznaczył cele ponadgraniczne i ponadnarodowe dla nowej sieci cyfrowej certyfikacji, mówiąc: "Sieć mogłaby również odgrywać kluczową rolę w transgranicznych sytuacjach humanitarnych, zapewniając obywatelom dostęp do ich dokumentacji medycznej i danych uwierzytelniających podczas przekraczania granic z powodu konfliktu, kryzysu klimatycznego i innych sytuacji nadzwyczajnych."

4. CYFROWA MONETA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

Ze strony Europejskiego Banku Centralnego: "EBC wraz z krajowymi bankami centralnymi ze strefy euro analizują, czy wprowadzić cyfrowe euro. Byłoby ono cyfrowym pieniądzem banku centralnego - elektronicznym odpowiednikiem gotówki. Obok banknotów i monet byłoby dodatkową formą pieniądza, dającą ludziom większy wybór metod płatności. (…) Etap prac analitycznych rozpoczął się w październiku 2021 r. i ma trwać mniej więcej dwa lata, do października 2023. Teraz zastanawiamy się, jaka może być konstrukcja cyfrowego euro i jak można je rozpowszechniać, a także jak jego wprowadzenie wpłynęłoby na rynek. Następnie podejmiemy decyzję, czy rozpocząć proces jego faktycznego tworzenia."

Źródło: Cyfrowe euro (europa.eu)

PODSUMOWANIE:

A) Odnosząc się do powyższych faktów, zwracamy w naszym Wniosku i żądaniu uwagę na pilność podjęcia działań przez polski rząd i wpisania do Konstytucji RP artykułów mających na celu ochronę suwerenności Polski oraz Polaków. Zwracamy szczególną uwagę na grożące Polakom konsekwencje braku działania wobec planów WHO, nadchodzących zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych IHR (2005) i nowego traktatu antypandemicznego, które zakładają:

 • bezprecedensową centralizację władzy w rękach skompromitowanej, obciążonej konfliktem interesów, niewybieranej w demokratycznych wyborach organizacji;
 • możliwość jednoosobowego podejmowania decyzji wpływających na życie ludzi na całym świecie przez dyrektora generalnego WHO Tedrosa Adhanoma Gebreyesusa, człowieka o kompromitującej przeszłości;
 • możliwość nadużycia władzy oraz niedopuszczalny brak kontroli i nadzoru polskich władz nad WHO;
 • brak przejrzystości finansowej;
 • brak odpowiedzialności urzędników gwarantowana immunitetami;
 • brak wglądu w umowy z decyzjami o dopuszczeniu do stosowania w przyśpieszonej procedurze szczepionek i leków w państwach członkowskich;
 • wykreślenie wymogu pełnego poszanowania godności, praw człowieka i fundamentalnych wolności oraz postulowane w obu umowach łamania wolności słowa;
 • całkowity brak debaty publicznej.

B) Odnosząc się również do polityki dot. Covid-19 i konsekwencji narzuconych globalnie rozwiązań, zwracamy uwagę:

 • iż producenci preparatów, zwanych "szczepionkami", oficjalnie przyznają, że preparaty nie były badane pod kątem transmisji, ani skutków dla poszczególnych grup (kobiet w ciąży, cukrzyków itd.);
 • iż światowej renomy eksperci oficjalnie mówią o "tłumieniu" ogólnodostępnych terapii;
 • iż w wielu krajach trwają prace komisji, które badają nadużycia w czasie pandemii (np. Wielka Brytania, Niemcy, czy Kanada);
 • na nieodwracalne negatywne skutki polityki pandemicznej ostatnich lat, tj. na "żonglowanie" zdrowiem (również psychicznym) polskich dzieci i ich prawem dostępu do edukacji (wraz z rówieśnikami);
 • na forsowanie rozwiązań syntetycznych i niedopuszczanie rozwiązań naturalnych oraz na umniejszanie roli naturalnych mechanizmów immunologicznych człowieka

C) Odnosząc się z kolei do planowanej cyfryzacja danych dotyczących zdrowia i planów zastąpienia banknotów pieniądzem cyfrowym, zwracamy uwagę na:

 • możliwość wykorzystywania danych indywidualnych przez osoby niepożądane i firmy prywatne;
 • ryzyko profilowania pacjentów i/albo konsumentów pod kątem reklamy medycznej/rynkowej;
 • ryzyko "niewolnictwa cyfrowego" i śledzenia jednostek w każdym aspekcie ich życia;
 • zagrożenie, iż większość danych cyfrowych obsługiwana jest/będzie przez systemy pozostające w rękach prywatnych lub globalnych firm, przez co rządy będą zmuszone wejść w partnerstwa prywatnopubliczne, oddając podmiotom trzecim pełną kontrolę nad danymi i obywatelami Polski;
 • wprowadzenie pieniądza cyfrowego skutkowałoby pozbawieniem wolności wyboru konsumenckiego i kontrolą preferencji rynkowych bez zgody klientów;
 • zagrożenie pojawienia się "ekonomicznych represji" wobec obywateli, np. poprzez odcinaniem ich od dostępu do oszczędności albo "regulowanie" środków finansowych, z jakich mogą korzystać w danym miesiącu.

Podpisy stowarzyszeń, grup i organizacji:

1. Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców

2. Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty "Nauczyciele dla Wolności"

3. Fundacja Grzegorza Płaczka "Nowe Spektrum"

4. Fundacja Polskie Veto

5. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

6. Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź i Przyjaciele

7. Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Medycy Nadziei

8. Stowarzyszenie Bronimy Munduru

9. Międzynarodowa Koalicja Dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC

10. Grupa Komiliton

11. Fundacja Narodowy Instytut Studiów Strategicznych

12. Fundacja Ordo Medicus

13. Stowarzyszenie SYNERGIA 44

14. Fundacja im. Nikoli Tesli Polska

15. "Wolni Orzesze"

16. Podkarpackie Stowarzyszenie "Wolni Jasło"

17. Polskie Stowarzyszenie "Wolne Podkarpacie"

18. "Wolni Krosno"

19. PJJ - "Polska Jest Jedna"

20. Niezależny Związek Zawodowy "Wolność i Godność"

21. Międzynarodowa Organizacja Praw Człowieka i Konsumentów ZJEDNOCZONA DLA WOLNOŚCI

22. Stowarzyszenie "WIR Masz Głos"

23. Stowarzyszenie "Poznaj Swoje Prawa" Stargard

24. Kali Sie Bajtlom - Śląska Fundacja Wspomagająca Rozwój Dzieci

25. Towarzystwo Wiedzy Społecznej - Toruń

26. Stowarzyszenie "Serce Wolności"

27. Stowarzyszenie "Zwykłych Ludzi"

28. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego i Kształtowania Postaw Obywatelskich AD-REM

29. PIAST - Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata

30. Grupa "Na Warcie"

31. PZK - Polskie Żółte Kamizelki

32. Stowarzyszenie "Nowa Polska Ponad Podziałami"

33.. Stowarzyszenie "Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego"

34. Stowarzyszenie "Polska to My - Sosnowiec"

35. Grupa "Wolne Miasto Jelenia Góra"

36. OKOPZN - Obywatelski Komitet Obrony Zasobów Naturalnych

37. Stowarzyszenie "Odpowiedzialny Gdańsk"

38. Stowarzyszenie "Śląska Husaria"

39. Fundacja „Parada Żydowska”

40. Stowarzyszenie "Rodzice Chronią Dzieci"

41. Stowarzyszenie "Śląski Porządek"

42. Watahy Głosu Obywatelskiego

43. Cała Polska Zjednoczona

44. Fundacja "Osuchowa"

45. 5. Inicjatywa "Pobudka"

46. Konfederacja Korony Polskiej

47. Projekt Norymberga.2.0

48. Redakcja "wRealu24"

49. Redakcja PL1TV

50. MIR TV - Media Informacyjne Relacje

https://psnlin.pl/artykuly,zadamy-stanowczego-stanowiska-rzadu-w-obronie-suwerennosci-polski-i-polakow-przed-planowana-dyktatur,36,306.html

20 maj 2024

To bardzo proste. Wystarczy zagłosować na pozycję czwartą KOMITETU WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. https://www.youtube.com/watch?v=2wmmt3wtKGc Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1 Numer na...

27 marzec 2024

Chcesz zrozumieć dzisiejszy świat ? O co chodzi w Czerwonym, sorry Zielonym NieŁadzie ? Tudzież polskim Nowym Ładzie globalisty , bankstera Pinokia sorry Mateusza Morawieckiego Wszystkiego się dowiesz jak przeczytasz TYLKO pięć książek. Pięć...

24 marzec 2024

Ruch Obrony Polaków proponuje w Polsce ustrój prezydencki , likwidację Senatu oraz Sejm tylko 100 osobowy. PS: Czyli mniej darmozjadów o 460 osób :) Wspieraj RUCH OBRONY POLAKÓW Relacja filmowa oraz tramskrypcja najważniejszych tematów poruszonych...

23 marzec 2024

Pobierz plik petycji Co to za dokument? Jest to dokument oddolny, ogólnonarodowy, więc jest skierowany do każdego obywatela Polski. Jest to dokument bezpartyjny!!! Jest to petycja ułożona przez Marka Jarzynę, w odpowiedzi na zagrożenia wynikające z...

18 marzec 2024

300 stron starannie zebranych i zweryfikowanych faktów dotyczących historii, która rozgrywa się na naszych oczach, ale której realne znaczenie znają tylko nieliczni. Historii, którą czyta się jak najlepszy thriller polityczny, niebywałej i...

16 marzec 2024

Znani publicyści i dziennikarze śledczy: Witold Gadowski i Wojciech Sumliński powołali wraz z urzędującym prezydentem Siemianowic Śląskich , Rafałem Piechem - Ruch Obrony Polaków. Nie są jeszcze bliżej znane szczegóły związane z powołaniem ROP-u,...

16 marzec 2024

Koniec Polski? - Ile nam jeszcze zostało czasu? Niemcy grają swoją rolę, Unia Europejska swoją rolę, wojna na Ukrainie. Jakbyś mógł powiedzieć, co właściwie jest myślą przewodnią najnowszej książki i czemu jest to taki apokaliptyczny tytuł? W...

01 marzec 2024

Społeczeństwo polskie słysząc o zagrożeniach dla polskiej suwerenności i niepodległości instynktownie spogląda na wschód. Mało kto tymczasem zdaje sobie sprawę z tego, że Państwo Polskie nieustannie i konsekwentnie ograbiane jest z kolejnych swoich...

01 marzec 2024

Dzień dobry, nie bądź obojętny, podaj dalej, wyślij do znajomych, jest bardzo ważna sprawa. Polskim rolnikom protestującym grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. I to nie jest przenośnia, tylko bardzo poważna sprawa. Stąd moja prośba o takie...

01 marzec 2024

" Jeżeli globaliści uznali, że już czas, aby przerwać rolnicze protesty i zapobiec skokowemu wzrostowi liczby przebudzonyc h, najlepszym rozwiązaniem będzie odwrócenie uwagi i przekierowanie zainteresowania mas w zupełnie innym kierunku. Wojna jest...

29 luty 2024

JUDEJCZYKOWIE FALĄ NA NAS WALĄ - 24 stycznia 2023, w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie w sprawie wyłączenia lasów z kompetencji krajowych i przeniesienie do wspólnej polityki leśnej. Media rządowe biły na alarm: Berlin chcą położyć łapę...

29 luty 2024

" Poniższy tekst będzie o szczepionkach, głównie tzw. „obowiązkowych”. Ten tekst nie ma w żadnym stopniu zniechęcić kogokolwiek z Państwa do szczepień. Nie jest jego celem również zachęcanie. Chcę jedynie, abyście Państwo zapoznali się z...

22 luty 2024

... trzeba zużyte ukraińskie mięso armatnie zastąpić nietkniętym polskim. I taki właśnie interes ma prezydent Józio Biden do pana prezydenta Dudy: wiecie, rozumiecie Duda; wy chcieliście przeprowadzić unię z Ukrainą...

19 luty 2024

Napływ produktów rolnych z Ukrainy, ograniczenia narzucone rolnikom przez Zielony Ład, czy zbyt wyśrubowane wymogi środowiskowe we Wspólnej Polityce Rolnej - to przyczyny kryzysu, który zagraża przetrwaniu gospodarstw rolnych - wskazuje Federacja...

15 luty 2024

W dniu 29 stycznia na kanale Centrum Edukacyjne Polska Krzysztof Baliński, były ambasador w Syrii i Jordanii, omawiał swoją nową książkę Polska czy UkroPolin . Ta prezentacja skłania do refleksji, czym tak naprawdę jest Polska i czy to jeszcze...

01 luty 2024

KIM SĄ DYRYGENCI WSPÓŁCZESNEJ EUROPY 🇪🇺 CZY JESTEŚMY ZARZĄDZANI PRZEZ SIŁY ZEWNĘTRZNE ? KALENDARZ SPOTKAŃ RUCHU OBRONY POLAKÓW - GADOWSKI, PIECH, SUMLIŃSKI więcej na Ruchu Obrony Polaków " Jak to jaki 37 czy tam 33 miliony ludzi. Trzeci czy...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.